Vad är medborgardialog?

Medborgardialog är ett samlingsbegrepp för kommunens kontakter med medborgarna. Det används för att få reda på vad de tycker om olika frågor och därigenom underlag till beslut som ska fattas. De olika saker medborgardialog kan användas till beskrivs ofta i form av en dialogtrappa där man ser ­graden av delaktighet och möjlighet att påverka.

Screenshot_20170601_1519_2

Samråd
En speciell typ av med­borgardialog är samråd, vilket en kommun måste genomföra enligt plan- och bygg­lagen. Detta sker i samband med olika stads­utvecklingsprojekt, här i Väsby till exempel för Väsby Entré, Vilundaparken och översiktsplanen.

Medborgarförslag
Ett sätt där du som medborgare i Väsby kan påverka när det inte finns någon aktiv medborgardialog är att lämna medborgarförslag. Ett medborgarförslag är en idé om något nytt som rör kommunens
verksam­heter. Alla förslag tas upp och behandlas i kommunfullmäktige. De
senaste åren har antalet förslag ökat och under 2016 lämnades 49 förslag in.

Medborgardialog i Väsby

Väsby är en av de kommuner i Sverige som jobbat länge med medborgardialog och dialogutveckling.

Den första officiella dialogen som genomfördes var Ung i Väsby, ett årligt demokratiforum för ungdomar 12–15 år. Ung i Väsby har anordnats sedan 2003. De senaste åren har över 100 ungdomar varje år deltagit i forumet som bland annat bidragit till att ett nattcafé och en parkourbana blivit verklighet.

Sedan 2009 har kommunen genomfört fler än 150 medborgardialoger, stora som små. Några ­exempel är kommunens nya översiktsplan, Ett lärande Väsby, Väsby Entré, detaljplaner inom stadsbyggnad, Väsby Labs och Väsby nya stadspark.

dialogSättra, Kairo och Runbyskogen

I början av 2016 ville kommunen ta reda på hur området används i dag och hur medborgarna vill att det ska utvecklas. Cirka 240 personer deltog  i dialogen och resultatet har legat till grund för de satsningar på fem miljoner kronor som nyligen presenterats. Där ingår bland annat en alla­ktivitetsplats med inriktning mot idrott och lek i Runby, upprustning av Kairo­badet och att en strand anläggs vid Tegeludden.

_MG_0785Stadsparken

Suseboparken i centrala Upplands Väsby skulle förnyas. In­vånarna fick delta i att forma en ny stadspark och använda de pengar som avsatts. Under augusti 2014 kunde invånarna lämna in förslag för hur de ville att Suseboparken skulle se ut. En panel som bestod av både tjänstemän och invånare plockade ut tre förslag till en omröstning som sedan pågick under oktober. Parken invigdes i augusti 2015.

Väsby 2040

rvdlykkqwof35ir07xc4År 2040 beräknas cirka 63 000 människor bo i Väsby. I kommunens översiktsplan beskrivs hur kommunen vill utvecklas hållbart mot detta mål. I mars 2014 hölls den första dialogen vilket resulterade i tre olika förslag som sedan drygt tusen personer under hösten berättade vad de tyckte var bra/dåligt med. Kring årsskiftet 2016/2017 har samråd hållits för planen som arbetats fram som ett resultat av dessa två dialoger. Under hösten 2017 kommer kommunen att presentera en utställning med ett bearbetat förslag att tycka till om.

Nationella minoriteter
Förutom samråd enligt plan- och bygglagen har kommunen även en lagstadgad skyldighet att samråda med nationella minoriteter. I dag samråder Upplands Väsby fyra gånger per år med sverigefinska och romska representanter. Dessa samråd är rådgivande. Exempel kan vara hur kommunens arbete med romsk inkludering ska utvecklas eller hur utbudet med äldreomsorg på finska ska se ut.